World fitness federation   |   World body building federation

LT|EN|RU

2014. KULTŪRIZMAS ČEKIJOJE IR SLOVAKIJOJE. ANALITINIS STRAIPSNIS.

1975_cz_1m.jpg

2014. KULTŪRIZMAS ČEKIJOJE IR SLOVAKIJOJE. ANALITINIS  STRAIPSNIS.

PASAULIO KULTŪRIZMO APŽVALGA. STRAIPSNIS. PREAMBULĖ.
Su profesionaliu, mėgėjišku ir sveikatingumo kultūrizmu (fitnesu) per savo gyvenimą įvairiai susiduria vos ne kiekvienas žmogus.
Oficialaus sporto požiūriu būdama šios sporto šakos lydere pasaulyje, Pasaulinė WFF-WBBF (World Fitness Federation, World Body Building Federation) federacija, ruošdama publikavimui „Pasaulio kultūrizmo enciklopedija“ („World Bodybuilding Encyclopedia“), rengia išsamų analitinį straipsnį, apžvelgiantį kultūrizmo sportą pasaulyje. Enciklopedijos darbams vadovauja Pasaulinėss WFF-WBBF federacijos prezidentas Dr. EDMUNDAS DAUBARAS (DSc. Edmundas Daubaras). Minėtame traipsnyje dedami akcentai toms tradicinėms tarptautinėms kultūrizmo organizacijoms, toms konkrečioms šalims, kurios realiai buvo ir yra reikšmingos oficialiam tarptautiniam sportui bei sveikatingumo judėjimui aplamai. Kaip žinia, dauguma save deklaruojančių „tarptautinėmis organizacijomis“ mūsų sporto šakos subjektų apgaudinėja visuomenę ir realiai oficialiame tarptautiniame sporte nevaidina ir niekados nevaidino jokio vaidmens.

 

KULTŪRIZMAS ČEKIJOJE IR SLOVAKIJOJE.  ANALITINIS  STRAIPSNIS.
Aukščiau paminėto straipsnio rėmuose Pasaulinė WFF-WBBF federacija dirba ruošdama analitinį straipsnį apie Čekijos ir Slovakijos kultūrizmą. Straipsnis apims svarbų abiejų šalių kultūrizmo istorijos periodą, turėjusį įtakos pasauliniam kultūrizmo judėjimui, papasakos apie svarbiausius šių šalių visų laikų sportininkus ir sporto organizatorius.

Mažai kas žino, kad eilę metų Čekoslovakija pasauliniame kultūrizmo judėjime vaidino be galo svarbų vaidmenį ir įtakojo tarptautinį kultūrizmo judėjimą iš esmės. Mes apie tai papasakosime.
Panaši  kultūrizmo raidos apžvalga jau padaryta apie JAV, Angliją, Prancūziją, Skandinavijos šalis, Belgiją, Indiją, Iraną, Argentiną, Baltarusiją, Ukrainą ir Estiją. Liko apžvelgti vos keletą šalių.

 

KULTŪRIZMO ČEKOSLOVAKIJOJE PERIODAI.

Kaip žinia, ilgą laiką pasaulis buvo „geležinės uždangos“ padalintas į dvi priešiškas stovyklas – socialistinių ir kapitalistinių šalių. Įtakojamas  retsykiais patenkančiais iš Vakarų šalių kultūrizmo žurnalais, socialistinis kultūrizmo sporto pasaulis „virė savo sultyse“ ir vystėsi savo originaliu keliu.

Ilgais kultūrizmo draudimo ir persekiojimo metais vienintelėmis socialistinėse šalyse  reguliariai rengiamomis tarptautinėmis tradicinėmis kultūrizmo varžybomis buvo Klaipėdoje organizuojamas  tarptautinis „Gintarinio prizo“ („Amber Prix International“, „Янтарный приз“, 1968-2014turnyras. Šis turnyras buvo neoficialiu SSSR (USSR, Union of the Soviet Sociqalist Republics) kultūrizmo čempionatu, ką vėliau pripažino SSSR sporto ministerija (Goskomsport), ėmusi suteikinėti „Gintarinio prizo“ turnyro čempionams  prestižinius „SSSR sporto meistro“ vardus. Turint galvoje alternatyvos nebuvimą, dalyvaujančių šalių ir sportininkų skaičių, atletų lygį, reguliariai rengiamas „Gintarinio prizo“  turnyras buvo socialistinių šalių pasaulio čempionatu.

Čekoslovakijos, kaip ir visų kitų socialistinių šalių, pasaulio kultūrizmo sporto istorija turi tris periodus:

-          Pirmas periodas iki 1975 metų, kai Čekoslovakijos nacionalinės kultūrizmo federacijos prezidento VOJTECHO FIALOS (Vojtech Fiala) pastangomis ši fedaracija buvo priimta į tarptautinę kultūrizmo bendruomenę ir jai politinės valdžios buvo leista dalyvauti privačios komercionės firmos IFBB (International Federation of Body Builders) pasaulio ir Europos čempionatuose. Ilgus metus kultūrizmo draudimo laikotarpiu Čekoslovakija buvo vienintele socialistine šalimi, turėjusa šią iškirtinę privilegiją. Daugelį metų nė viena kita socialistinė šalis to padaryti negalėjo.

-          Antras periodas iki 1988 metų, kol kultūrizmo sportas buvo draudžiamas ir persekiojimas socialistinėse šalyse.

-          Trečias periodas po 1991 metų, kai visų socialistinių šalių nacionalinės sporto organizacijos, „ištroškusios veiklos laisvės“, vieningai įsiliejo į tarptautinį sporto judėjimą, papildžiusios įvairias tarptautines sporto organizacijas.

Apie kiekvieną minėtą kultūrizmo raidos periodą pakalbėsime atskirai.

 

PRADŽIA.

Istorinis Čekoslovakijos kultūrizmo atskaitos taškas yra 1967 metai. Tuomet pirmu  žinomu tarptautinėje sporto arenoje Čekoslovakijos kultūrizmo sporto atstovu buvo JURAJUS VYŠNIS (Juraj Visny), sėkmingai startavęs eilėje tarptautinių turnyrų.

 

ČEKOSLOVAKIJOS PROVERŽIS.

Kažkaip sutapo, kad 1975 metais Dr. EDMUNDAS DAUBARAS  du mėnesius dirbo Čekoslovakijoje kaip tik tuo metu, kai šios šalies kultūrizmo istorijoje vyko lemtingi įvykiai. Tada politiniais sumetimais kultūrizmo sporto draudimo ir persekiojimo laikotarpiu Lietuvos, kaip ir kitų socialistinio pasaulio šalių, sporto vadovai nedrįso imtis bet kokių matomų veiksmų tiek kultūrizmo vystymui, tiek ir jo palaikymui (daugiau istorinės informacijos ir dokumentų rasite įvairiomis kalbomis leidžiamame žurnale „Sportinis fitnesas ir kultūrizmas“ („Sport of Fitness and Bodybuilding“) ir tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt , skaitykite straipsnius pagrindiniame puslapyje bei forumo temose „Pasaulio kultūrizmo istorija, kaip viskas buvo iš tikrųjų“ ir „Įvairios tarptautinės organizacijos“).

1975 metais Dr. EDMUNDAS DAUBARAS  Čekoslovakijoje turėjo realias galimybes ne tik minėtus įvykius stebėti, bei dar ir savo asmenine rizika būti kai kurių minėtų istorinių įvykių dalyviu.

Susitikęs Prahoje su Čekoslovakijos nacionalinės kultūrizmo federacijos prezidentu VIJTECHU FIALA ,  EDMUNDAS DAUBARAS buvo pakvietas svečio teisėmis dalyvauti dviejuose Čekoslovakijos nacionalinės kultūrizmo federacijos tarybos posėdžiuose, kurie vyko Brno mieste. Drauge su VOJTECHU FIALA  federacijos posėdžiams vadovavo vienas to laikotarpio Čekoslovakijos kultūrizmo lyderių profesorius FRANTIŠEKAS BULVA (Frantisek Bulva).

Drauge su kitais klausimais Dr. EDMUNDO DAUBARO  iniciatyva Čekoslovakijos kultūrizmo federacijos tarybos posėdžiuose aptarti santykių su SSSR klausimai, numatyti tolimesni bendradarbiavimo keliai. Tolimesniems tiesioginiams kontaktams palaikyti čekai paskyrė IVANĄ MACHĄ (vėliau jis buvo išrinktas Čekijos nacionalinės kultūrizmo federacijos prezidentu). Taip atsirado pastovūs draugiški ryšiai ir santykiai su čekais.

1975 metais Čekoslovakijos kultūristai buvo dideliame pakilime. VOJTECHO FIALOS asmeninėmis pastangomis, pažintimis Čekoslovakijos Vyriausybėje bei užsienio organizacijose, Čekoslovakijos nacionalinei kultūrizmo federacijai buvo leista dalyvauti privačios BENO VEIDERIO (Ben Weider) komercinės firmos (IFBB) veikloje. Tai buvo neįtikėtina kultūrizmo sporto pergalė socializmo laikais, nes dar keliolika metų nė vienos kitos socialistinės šalies federacija tokios galimybės neturėjo.

Čekoslovakijos nacionalinės kultūrizmo federacijos vadovams organizavus, Dr. EDMUNDAS DAUBARAS du kartus lankėsi nacionalinės kultūrizmo rinktinės stovykloje, kur sportininkai ruošėsi artėjančioms varžyboms. Ten Dr. EDMUNDAS DAUBARAS  asmeniškai susipažino su geriausiais kultūristais, spėjusiais ne tik išgarsinti savo šalį pasaulyje, bet dar ir iškovoti aukštas vietas „Vakaruose“ vykusiose varžybose. Jais buvo PETRAS STACHAS (Petr Stach), PETRAS TLAPAKAS (Petr Tlapak), ALOISAS PEKAS (Alois Pek), bei eilė kitų rinktinės narių ir kandidatų. PETRAS STACHAS buvo ką tik Švedijoje tapęs istoriškai pirmu socialistinio pasaulio atstovu, užėmusiu Europos čempionate pirmą vietą. Jo bei rinktinės draugų atlikta laisvoji programa sukėlė „vakarų“  šalyse savotišką furorą, nes iki tol šių šalių atstovai, lyginant su mūsiškiais, programas atlikdavo primityviai.

 

KULTŪRIZMO SPAUDA SOCIALISTINĖSE ŠALYSE.

Kultūrizmo sporto draudimo laikotarpiu socialistinėse šalyse nebuvo nė vieno spaudos šaltinio, informavisio apie šią sporto šaką. Išimtis buvo tik reguliariai Čekoslovakojoje (Bratislava) leidžiamas žurnalas „Trener“ (devintame dešimtmetyje atsirado dar ir  vokiškas DDR sunkiosios atletikos žurnalas, kuris kartais rašė apie kultūristų pasiekimus). Be minėtų žurnalų Dr. EDMUNDAS DAUBARAS  siuntė straipsnius ir informaciją BENO VEIDERIO „Flex“ žurnalui. Visiems šiems žurnalams  Dr. EDMUNDAS DAUBARAS  regiliariai rašė straipsnius ir teikdavo informaciją apie SSSR vykusius renginius bei sportininkus, o šie mielai ją spausdino. Be abejo, pirmoje eilėje buvo informacija apie  kultūrizmo draudimo laikotarpiu Klaipėdoje kasmet vykstantį vienientėlį spcialistinėse šalyse tarptautinį kultūrizmo renginį – „Gintarinio prizo“ („Amber Prix International“, 1968-2014) turnyrą. Dr. EDMUNDUI DAUBARUI  talkino „Trener“ redaktoriai pradžioje JOZEFAS MAZAKAS (Jozef Mazak), vėliau MILANAS PERDOCHAS (Milan Perdoch).

 

DAR VIENAS IŠŠŪKIS KOMUNISTINEI SANTVARKAI.

Pirma ženkli pargalė buvo tai, kad esant kultūrizmo sporto draudimui ir persekiojimui socialistinėse šalyse (ir Lietuvoje!), asmenine Dr. EDMUNDO DAUBARO iniciatyva bei pastangomis 1977 metais buvo iškovotas SSSR politinės valdžios leidimas Klaipėdoje vėl organizuoti tarptautinį kultūrizmo „Gintarinio prizo“ turnyrą. Būtent šie veiksmai buvo išskirtinai teigiamai įvertinti Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidento Dr. EDMUNDO DAUBARO oficialaus priėmimo Vatikamo administracijoje metu, kai Vatikano kongregatas prefektas kardinolas J. Em. JOZEFAS TOMKO (Vatican Congregat Prefect J. Em. JOZEF KARDINAL TOMKO)  šiuos veiksmus  pripažino ir įvardijo „disidentiniais“ komunistinės politinės valdžios atžvilgiu. Tuomet Dr. EDMUNDAS DAUBARAS  buvo apdovanotas  Vatikano Pontifiko medaliu (Medaglia Ufficiale di Pontificato di Sua Santita Benedetto XVI, Headquarters State Vatican, Cita del Vaticano, March 29, 2011). Daugiau istorinės informacijos ir dokumentų rasite įvairiomis kalbomis leidžiamame žurnale „Sportinis fitnesas ir kultūrizmas“ („Sport of Fitness and Bodybuilding“) ir tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt , skaitykite straipsnius pagrindiniame puslapyje bei forumo temose „Pasaulio kultūrizmo istorija, kaip viskas buvo iš tikrųjų“ ir „Įvairios tarptautinės organizacijos“.

1977 metais Dr. EDMUNDAS DAUBARAS  antrą kartą dviems mėnesiams išvyko dirbti į Čekoslovakiją. Po ką tik drąsiai iškovoto leidimo Klaipėdoje kasmet organizuoti tradicinį tarptautinį kultūrizmo „Gintarinio prizo“ turnyrą,  Dr. EDMUNDAS DAUBARAS  į Prahą išvyko turėdamas ideją mesti SSSR politinei valdžiai dar vieną iššūkį. Dr. EDMUNDAS DAUBARAS, nepalaikomas ir net stabdomas to meto SSSR ir Lietuvos sporto valdžios, sumanė 1978 metais oraganizuoti Klaipėdoje  tarptautines kultūrizmo varžybas „SSSR - Čekoslovakija“ su 1979 metais seksiančiomis atsakomosiomis varybomis Prahoje.

Atsižvelgiant į to meto politinę valdžą, Dr. EDMUNDO DAUBARO sumanymo realizavimas išties atrodė neįtikėtinas, tačiau noras ir pasiryžimas padaryti gerus darbus draudžiamam sportui buvo begalinis.

Prahoje per eilę Dr. EDMUNDO DAUBARO susitikimų su Čekoslovakojos nacionalinės kultūrizmo federacijos prezidentu VOJTECHU FIALA  bei jo pagalbininku IVANU MACHU bei Čekoslovakijos sporto ministerijos vadovais buvo suderinti tolimesni tarpusavio veiksmai sumanyto drąsaus projekto realizavimui. Buvo gerai, kad čekoslovakai į Dr. EDMUNDO DAUBARO iniciatyvas žiūrėjo supratingai, nes Čekoslovakijos kultūrizmas ėjo tuo pačiu keliu, kaip ir kitos socialistionio pasaulio šalys. Visiems kultūristams nuolatos reikėjo imtis nestandartinių veiksmų ir savotiškų kelių įveikti pasipriešinimą kultūrizmui.

Nors niekas, išskyrus Dr. EDMUNDĄ DAUBARĄ, netikėjo sumanymo įgyvendinimo sėkme, tačiau politinę (ne sporto!!!) valdžią ir vėl pavyko įtikinti būtinybė vystyti draugiškus tarptautinius ryšius tarp socialistinių šalių. Ypatingai po 1968 metų nepavykusios anti komunistinės revoliucijos Prahoje tai lietė Čekoslovakiją. Valdžia pakoregavo planus ir pasiūlė pradžioje SSSR sportininkams vykti į Čekoslovakijoje vyksiančias varžybas, o atsakomąsiais varžybas Klaipėdoje rengti po to. Nuosekliai dirbant, Dr. EDMUNDAS DAUBARAS  parengė reikiamus dokumentus ir gavo oficialius asmeninius vardinius kvietimus SSSR rinktinės nariams. Kadangi ilgus kultūrizmo draudimo laikotarpio metus SSSR kultūrizme lyderiavo lietuviai, tai ženkliai palengvino parengiamuosius darbus rinktinei formuoti.

Atrodė, kad Čekoslovakijos projekte viskas pasiekta, padaryta ir liko tik sudėti galutinius taškus... Tačiau, žmogiškos silpnybės, tame tarpe ir lietuviškas pavydas bei sporto kolegų intrigos sugriovė planus ir suvedė perniek jau beveik iki galo padarytą darbą. Pasipylė šmeižikiški raštai ir skundai į valstybės saugumo organus. Eilė kultūrizmo vadovų neišgyveno to, kad jie dėl asmeninės baimės savo laiku nesiryžo palaikyti drąsaus rizikingo sumanymo, o štai dabar Dr. EDMUNDUI DAUBARUI šis išskirtinis ypatingos reikšmės tarptautinis sporto renginys pavyks.

Ir vėliau mūsų sporto istorijoje tie patys kultūrizmo vadovai - intrigantai dar ne kartą adekvačiose situacijose elgėsi panašiai - šmeižė ir skundė savo sporto kolegas (prisiminkime intrigomis apipintus IFBB komercinės firmos vadovo ir savininko BENO VEIDERIO (Ben Weider) apsilankymus Maskvoje ir Leningrade (Sankt Peterburgas) 1974 ir 1987 metais;  prisiminkime tarptautinius skandalus dėl tarptautinio „Gintarinio prizo“ turnyro čempiono esto OLEVO ANUSO (1981 m.); prisiminkime 1980-1981 m. intrigas dėl absoliučių tarptautinio „Gintarinio prizo“ čempionų šiauliečio ROLANDO BUČINSKO bei klaipėdiečio JURIJAUS GUSEVO diskvalifikacijos ir persekiojimo; prisiminkime dviejų absoliučių tarptautinio „Gintarinio prizo“ čempionų bei  1988 metų  SSSR kultūrizmo rinktinės narių – lietuvių klaipėdiečio VIKTORO JUCIO  ir kauniečio SAULIAUS MISEVIČIAUS pasų užlaikymo, kai šie turėjo SSSR rinktinės sudėtyje vykti į pasaulio čempionatą Australijoje ir, jau pasirengę varžyboms, abu Šeremetjevo aerouoste buvo grąžinti į namus; prisiminkime lemtingą SSSR Sporto ministerijos (Goskomsport) ir SSSR kultūrizmo aktyvo bendrą posėdį Sankt Peterburge (1990 m.), kai visi „kolegos“ parodė savo tikrus veidus..., ir t.t.).  Tai buvo pagrindine priežastimi to, kad Dr. EDMUNDAS DAUBARAS  su minėtais kultūrizmo vadovais ir jų vadovaujamomis sporto organizacijomis po Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo tiesiog nebebendrauja.

 

KOMUNISTINĖ VALDŽIA ATLEIDŽIA VADŽIAS.

Po to, kai Dr. EDMUNDO DAUBARO  pastangomis komunistinė „geležinė uždanga“ buvo pralaužta ir pavyko organizuoti tiesioginius nuolatinius kontaktus su socialistinių šalių sporto atstovais, o čekoslovakams pavyko kasmet dalyvauti tarptautiniuose „Vakarų“ šalių kultūrizmo renginiuose, kultūristų gyvenime pasijuto savotiškas palengvėjimas. Praėjusio šimtmečio devinto dešimtmečio pradžioje prasidėjo periodiškos SSSR kultūristų išvykos į važybas Čekoslovakojoje, Lenkijoje, Vengrijoje ir Vokietijos Demokratinje Respublikoje (DDR). Į šias varžybas susirikdavo aplinkinių šalių sportininkai bei organizatoriai.

Tais metais Čekoslovakijos kurortiniame Marjanske Lazne miestelyje vykdavo tradicinis tarptautinis Sandov („Sandow“)  turnyras. Varžybas organizavo garsus to meto Čekoslovakijos treneris (vėliau kurį laiką byvęs Čekoslovakijos nacionalinės kultūrizmo federacijos prezidentu) LIUDEKAS NOSEKAS (Ludek Nosek). Į minėtą turnyrą, įgaliojus Lietuvos Respublikos sporto komitetui (pirmininkas Zigmas Motiekaitis), Dr. EDMUNDAS DAUBARAS keletą kartų delegacijos vadovo vaidmenyje vyko su šalies nacionalinės rinktinės nariais (tarp kurių buvo geriausi SSSR atletai, tarptautinio „Gintarinio prizo“ turnyro čempionai ROLANDAS BUČINSKAS, ZIGMAS PRALGAUSKAS, RIMONTAS MAŽIONIS, SAULIUS MISEVIČIUS). Po „Sandow“ turnyro kituose Čekoslovakijos miestuose tradiciškai vykdavo eilė žemesnio lygio tarptautinių turnyrų, tad Lietuvos atletai ir ten mielai dalyvaudavo.

Daugiau istorinės informacijos ir dokumentų rasite įvairiomis kalbomis leidžiamame žurnale „Sportinis fitnesas ir kultūrizmas“ („Sport of Fitness and Bodybuilding“) ir tarptautiniame interneto puslapyje www.wff.lt , skaitykite straipsnius pagrindiniame puslapyje bei forumo temose „Pasaulio kultūrizmo istorija, kaip viskas buvo iš tikrųjų“ ir „Įvairios tarptautinės organizacijos“.

 

IFBB JAUČIASI DIKTATORIAIS. JOKIOS DEMOKRATIJOS.

Remiant Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentui, 1996 metais Dr. EDMUNDAS DAUBARAS (DSc. Edmundas Daubaras), vadovavęs pirmai ir seniausiai po Lietuvos Nepriklausiomybės atkūrimo šalyje registruotai Lietuvos nacionalinei kultūrizmo asociacijai (įkurta ir registruota 1991 m. gegužės mėnesį), ėmėsi iniciatyvos organizuoti Klaipėdoje Europos mėgėjų kultūrizmo čempionatą. Tai buvo pirmas Lietuvos kultūrizmo istorijoje tokio aukšto lygio tarptautinis renginys. Taip pat tai buvo pirmas oficialus tarptautinis sporto renginys Lietuvoje po Nepriklausomybės atkūrimo 1991 metais. Tuomet čempionate dalyvavusiai Čekijos nacionalinei rinktinei vadovavo BOBAS DIVILKA (Bob Divilek).

Tęsiant seniai pradėtą bendradarbiavimą su čekais ir slovakais, BOBO DIVILKOS  prašymu 1996 metais Dr. EDMUNDAS DAUBARAS organizavo Lietuvos nacionalinės kultūrizmo rinktinės išvyką ir dalyvavimą Čekijos Zlin mieste vykusiame tarptautiniame turnyre. Lietuvai atstovavo geriausi to meto kultūristai, daugkartiniai šalies čempionai: ALGIRDAS KILČIAUSKAS, VYTAUTAS KINDURYS, IDALIJA KAMINSKAITĖ. Varžybose teisėjavęs profesorius KARELAS TUCHAČEKAS (Professor Karel Tuchacek), matydamas aukštą Lietuvos sportininkų pasirengimo lygį, visus lietuvius pakvietė į Europos čempiono LIBORO MINARIKO (Libor Minarik) Prahoje ir Brno miestuose organizuojamus stambius tradicinius tarptautinius „Mega Pro“ turnyrus. Šiose varžybose Lietuvos sportininkai užėmė prizines vietas ir garbingai atrodė daugelio dalyvavusių kitų Europos šalių sportininkų tarpe.

Dr. EDMUNDUI DAUBARUI čekai pasiūlė ir sekančiais metais su Lietuvos nacionaline rinktine dalyvauti tose pačiose varžybose Prahoje ir Brno.

Lietuvos kultūristams sėkmingai pasirodžius minėtuose turnyruose, mūsų šalies spauda plačiai aprašė, o Lietuvos nacionalinė televizija parodė reportažus apie tautiečių pasiekimus Čekijoje. Tai ne visiems patiko... Turėdamas oficialų kvietimą, 1997 metais Dr. EDMUNDAS DAUBARAS su Lietuvos rinktine vėl atvyko į tarptautines varžybas Prahoje ir Brno. Prieš sportininkams išeinant ant varžybų scenos, organizatoriams iš Lietuvos  paskambino Lietuvos IFBB (International Federation of Body Builders) prezidentas ir pareikalavo neleisti lietuvių dalyvauti turnyre, motyvuodamas, kad šie atstovauja kitą sporto organizaciją. LIBORAS MINARIKAS atsakė, kad jis pasikvietė savo senus draugus ir nemato reikalo jiems drausti dalyvauti varžybose. Ir vėl Dr. EDMUNDO DAUBARO  vadovaujami lietuviai aukšto lygio tarptautinėse varžybose sėkmingai atstovavo savo šalį, užimdami prizines vietas. Tačiau tai nebuvo pabaiga. Negalėdami susitaikyti su savo tautiečių pasiekimais, Lietuvos IFBB vadovai pasiskundė IFBB komercinės firmos savininkui ir prezidentui kanadiečiui BENUI VEIDERIUI (Ben Weider) ir šis čekams pagrąsino nacionalinės rinktinės diskvalifikacija, jei šie ir toliau bendradarbiaus su kitomis tarptautinmis sporto organizacijomis. Taip užsibaigė lietuvių pergalingas kelias prestižiniuose Čekijos turnyruose, nes po Dr. EDMUNDO DAUBARO  organizuotų išvykų vėliau mūsų tautiečiai tokių svarbių tarptautinių pasiekimų Čekijoje nebeturėjo. Nei patys ką pasiekė, nei kitiems leido.

 

MARTINO KUTOS LAIKOTARPIS.

KĄ GALI NUVEIKTI VIENAS ŽMOGUS.

Pasirodo, net vienui vieno žmogaus iniciatyva gali sukelti nemenkas tarptautines bangas. Žinomas Čekijos verslininkas MARTINAS KUTA (Martin Kuta), nuo seno simpatizuojantis fitneso sportui, 2005 metais oficialiai kreipėsi į Pasaulinės WFF-WBBF federacijos vadovą Dr. EDMUNDĄ DAUBARĄ (DSc. Edmundas Daubaras). Pasirodo, kad nuo 1999 metų MARTINAS KUTA Prahoje rengė fitneso turnyrą, kuriam nuo 2006 metų norėjo suteikti oficialų tarptautinį statusą. MARTINAS KUTA paprašė Pasaulinės federacijos pritarimo nacionalinio prezidento vaidmenyje atstovauti Čekijos nacionalinę WFF-WBBF federaciją ir kasmet Prahoje rengti WFF (World Fitness Federation) fitneso pasaulio profesionalų čempionatą. Jo iniciatyvą palaikė Prahos miesto meras bei vienas Čekijos socialdemokratų partijos lyderių PETERIS HULINSKIS (Petr Hulinski). Organizatoriai WFF pasaulio čempionatui įsipareigojo kasmet surinkti pusę milijono eurų, iš kurių būdavo apmokėtas profesionalių sportininkų prizinis fondas, kelionės, pragyvenimo bei maitinimo išlaidos. Pasaulio federacija turėjo pasirūpinti įvairių šalių profesionalių fitneso sportininkų dalyvavimu renginyje. Pasaulio federacija sutikimą MARTINUI KUTAI davė.

Nuo 2006 metų WFF Pasaulio profesionalų čempionatai vyko per Prahos miesto centrą tekančios Vltavos upės saloje esančiuse istoriniuose baroko Žofrin rūmuose. Sportininkai ir delegatai buvo transportuojami prabangiais limuzinais, kasmet renginyje asmeniškai dalyvavo Prahos miesto meras, išskirtinės Čekijos asmenybės, tad sunku įvardinti bent vieną svarbesnę žiniasklaidos priemonę, kurios atstovo nebuvo WFF-WBBF federacijos renginyje. Kiekvieną tarptautinį renginį vainikavo iškilminga vakarienė, kurios metu šalies VIP personos galėjo tiesiogiai susipažinti ir bendrauti su profesionalų čempionato dalyviais.

WFF pasaulio profesionalų čempionatuose Prahoje dirbo žinomi Čekijos kultūrizmo atstovai bei sportininkai, tarp kurių PETRAS STACHAS  (Petr Stach) bei profesorius KARELAS TUCHAČEKAS (Professor Karel Tuchacek).

Kartą sutapo, kad WFF renginio laikotarpiu Prahoje lankėsi iš JAV atvykęs tarptautinio Džo Weiderio profesionalų „Olymija“ (Joe Weider‘s „OLYMPIA“) turnyro nugalėtojas DEKSTERIS DŽEKSONAS (Dexter Jackson).  Amerikietį globoję Čekijos IFBB vadovai, neturėdami galimybių tinkamai priimti savo svečią, paprašė MARTINO KUTOS  leisti amerikiečiui nemokamai apsistoti jam Prahoje proklausančiame viešbutyje. Taip kitos draugiškos sporto organizacijos profesionalu gražiai pasirūpino Čekijos nacionalinės WFF-WBBF federacijos prezidentas MARTINAS KUTA. O kodėl gi ne?

Minėtu laikotaroiu MARTINAS KUTA vadovavo Čekijos nacionalinėms WFF-WBBF delegacijoms tarptautiniuose WFF-WBBF federacijos renginiuose Austrijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Lietuvoje, dalyvavo oficialiame Pasaulinės WFF-WBBF federacijos vadovų priėmime Lietuvos Respublikos Seime (2007, 2008 m.), tarptautinėje spaudos konferencijoje, vykusioje Lietuvos naujienų agentūroje „ELTA“ (2008 m.)

2010 metais MARTINUI KUTAI išvykus gyventi į JAV, niekam kitam Čekijoje nebepavyko tęsti tradicijos tokiame aukštame lygyje, tačiau net šių kelių metų MARTINO KUTOS veiklos laikotarpis paliko ženklų pėdsaką tarptautinio sporto istorijoje.

 

INFORMACIJA.
Detalesnė informacija tarptautiniame interneto puslapyje
http://www.wff.lt, skaitykite forumą. Tai pat informaciją rasite tinklapio „Facebook“ puslapiuose: WFF-WBBF International, WFF-WBBF North America, WFF-WBBF South America, WFF-WBBF Asia, WFF-WBBF Europe, WFF-WBBF Africa, WFF-WBBF Asia Continental Federation.